แบบฟอร์มสำหรับ อบต. เทศบาล

ไฟล์เอกสารเปิดด้วยโปรแกรม Adobe Reader หากท่านยังไม่มีโปรแกรม คลิกดาว์โหลดที่นี่

 

 

 

แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) 2560