ประเทศอาเซียน 10 ประเทศ

1.ประเทศบรูไน ดารุสซาลาม (Brunei Darussalam)

2.ประเทศกัมพูชา (Cambodia)

3.ประเทศอินโดนีเซีย (Indonesia)

4.ประเทศลาว (Laos)

5.ประเทศมาเลเซีย (Malaysia)

6.ประเทศเมียนมาร์ หรือพม่า (Myanmar)

7.ประเทศฟิลิปปินส์ (Philippines)

8.ประเทศสิงคโปร์ (Singapore)

9.ประเทศเวียดนาม (Vietnam)

10.ประเทศไทย (Thailand)