??ควรเป็นจำนวนใด

??ควรเปนจำนวนใด
??ควรเปนจำนวนใด

?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?

คำตอบ??ควรเปนจำนวนใด
คำตอบ??ควรเปนจำนวนใด